להזמנות וכל שאלה חייגו 08-6655930

תקנון

ברוכים הבאים

אנו מבקשים מכם לקרוא בקפידה את תנאי השימוש באתר, לפני השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה. בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או רכישתכם באתר הנכם מסכימים ומאשרים את תנאי השימוש הבאים. אם הינכם לא מסכימים לתנאי השימוש נבקש מכם שלא לעשות שימוש ו/או רכישות באתר.

כללי
אתר אינטרנט זה עוסק במכירת מוצרי צריכה מגוונים. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ולמי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, ידוע כי הבעלים ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם הינם צד מקשר / מתווך בין הלקוח ליבואן / ספק אשר דרכם נעשה החיוב הסופי ואספקת המוצר והינם נותני אחריות עבור המוצרים.

הזכות להשתתף במכירות הנערכות
כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18 רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר, ושבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי ו/או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל אינפורמציה אשר תידרש.
במידה והמזמין קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור אפוטרופוס.
במידה והמזמין קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור האפוטרופוס.
ע"פ שנשלח אישור רכישה לאימייל הלקוח אישור זה אינו מאשר תשלום ואישור עסקה. תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא וידוי מיצוי המוצר אצל היבואן/ספק  ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. במקרה של בעיה באחד משני אלו יידעו את הלקוח וינסו יחדיו למצוא פתרון או תחליף לשביעות רצון הלקוח או ביטול עסקה לשיקול הלקוח.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים, שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או שהפרו את אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט הנהלת האתר כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

שמירה על פרטיות - אמנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם, ת.ז., כתובת דוא"ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. כמו כן נדרשים פרטי כרטיסי האשראי של המזמין על מנת להשלים את העסקה המידע מועבר לגורם אחר הנדרש להשלמת העסקה (כגון לחברת האשראי ויבואן/ספק המספקים את המוצר). במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אנו עושים שימוש במידע לא מזהה, כלומר מידע שלא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידינו, ליצירת הקשר עם המזמין או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטים לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
הנהלת האתר נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר ליבואן/ספק נעשית בזהירות וקפידות רבה. מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון,לא תהיה הנהלת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
באתר ניתן למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של האתר ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי הנהלת האתר לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר אחר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי והנהלת האתר לא תשא כל אחריות  לגבי תכנים אלה. לכן אמנת הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות.

המוצרים באתר
1.מוצרים חדשים: באתר מוצעים למכירה מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון הנהלת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד לפי מידע המסופק ע"י היבואנים/ספקים.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה, מעוכב בנמלים, צפי הגעתו רחוק מזמן האספקה. הנהלת האתר תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי תוך 48 שעות מעת ביצוע ההזמנה. במקרה כזה תודיע הנהלת האתר ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי. 
התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה ללא שום טענה נוספת או דרישה כלשהי.
בכל מודעת מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי היבואנים/ספקים. היבואנים/ספקים נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים על ידם באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות.
2.מוצרי תצוגה/עודפים/סוג ב': הנהלת האתר מקבל בכל כמה ימים רשימת מוצרים מסוגים אלו מידי היבואנים הרשמיים השונים. כמות המלאי וכן המגוון עשויים להשתנות בכל עת ולכן הופעת מוצר באתר באחת מקטגוריות אלו אינן התחייבות שהמוצר אכן קיים במלאי. בכל מקרה שבו הלקוח מעוניין באחד מהמוצרים המוצעים למכירה בקטגוריות אלו, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות ולברר לגבי מלאי קיים ואכן באם קיים פגם כלשהו במוצר ומהותו, טרם הרכישה.

המכירה
במסגרת ביצוע פעולת הרכישה באתר במכירה רגילה יהיה על מבצע הפעולה למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר. אולם אינה מחויבת על פי חוק.
ביצוע ההזמנה בפועל איננה כביצוע עיסקה והלקוח יקבל אישור על קבלת הזמנתו לדואר האלקטרוני שהזין. במידה והמוצר אינו קיים במלאי על פי מלאי היבואן/הספק, תהיה הנהלת האתר מחויבת לידע את הלקוח תוך 24 שעות על ביטול העסקה או לחילופין על הצעת מוצר חלופי.
לאור האמור מעלה, אין הנהלת האתר מחויבת לאספקת המוצר אלא לאחר חיוב העסקה בפועל.
אפשרות הצעת המחיר הינה ברירת מחדל במערכת לגבי כלל המוצרים אך אינה תקפה במקרה של מוצרים מתצוגה, שהינם כבר מראש במחירים מוזלים. הלקוח מוזמן להציע מחיר כאוות נפשו והנהלת האתר תאפשר או לא תאפשר רכישה במחיר שהוצא בתיאום עם הלקוח.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.


ביטול רכישה על-ידי המזמין

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה וקיימת אי התאמה בין המוצר שהוזמן לזה שהתקבל, או במידה והמוצר סופק כאשר הוא פגום (לא תקף במקרה של מוצרים סוג ב'/מתצוגה) או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח להודיע במיידית בעת הגילוי על אי התאמה זו אל מוקד השירות של האתר. במקרה ואכן היתה אי התאמה והמוצר נשאר באריזתו, יוכל הקונה לבקש להחזיר את המוצר או לסרב לקבלו, תוך מתן הודעה למוקד השירות ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.
מוצר מתצוגה/עודפים/סוג ב' - יש לברר טרם ביצוע ההזמנה על מהות הפגם, במידה וקיים. הלקוח מתחייב לבדוק את המוצר בהגעת המוביל, לא יתאפשר ביטול עסקה למוצרים אלו. 

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יזוכה הלקוח באותו חלק ממחיר העסקה ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
הלקוח מחויב להחזיר את המוצר למחסני היבואן/ספק על חשבונו.
על אף האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים:
1.מוצרים פסידים.
2.מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהמזמין פתח את אריזתם המקורית.
יודגש כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לתבוע כל נזק שייגרם לה בגין ביטול כאמור בשל העובדה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ביטול הרכישה על-ידי החברה
בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה הנהלת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתשלח הודעה טלפונית/בכתב/במייל למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות,תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:

1.במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה,מחיר המוצר או תיאורו.
2.במקרה של העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.
3.במקרה שבו ימנע "כוח עליון" את פעילותו התקינה של האתר. "כוח עליון",לרבות אך לא רק, מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את הנהלת האתר, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור (חו"ח), תקלות אספקה הקשורות בחברות התעופה (משלוחים מחו"ל) ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הנהלת האתר את פעילותו התקינה של האתר ו/או את הספקת המוצרים.
4.במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
ויודגש כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים
5.אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות לא חוקית.

תנאי תשלום
את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 36 תשלומים שווים, אלא אם יצוין אחרת בגוף המודעה. רוב מוצרי האתר נטולים חיוב על הובלה ומאפשרים עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.

משלוח ומועדי אספקת המוצר
אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א"-ה" בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום וידוא ומיצוי המוצר, קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין ומוכנות היבואן לספק את המוצר האמור. ניתן לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה משבוע ממועד האספקה המצוין באתר. (למעט טלפונים סלולריים).
טלפונים סלולריים ניתנים להחזרה רק במקרה של עיכוב מעבר ל-5 ימי עסקים מהמצוין באתר, כשהמוצר חדש ואריזתו לא נפתחה מעולם. על הלקוח לקבל את המוצר לידיו ורק לאחר שליחתו למשרדי החברה ואישור הקבלה בעסק - עסקתו תזוכה, ללא ניכוי עמלת ביטול.
הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה לרבות עומס במחסני היבואן, תקלות, עומסים או עיצומים בנמלים או כל גורם בלתי תלוי אחר כגון שביתות, מזג אויר או גורמים עוינים, היכולים לגרום לעיכוב באספקה.
עיכובים שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, או עיכוב אספקה על ידי היבואן שהינו גוף בלתי תלוי בהנהלת האתר.
עיכובים אלו, כאמור, לא ייחשבו כהפרת התחייבות של הנהלת האתר לאספקת המוצר.

עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים. או לחילופין לגבות מחיר נפרד/נוסף עבור המשלוח.
חתימת הלקוח על תעודת המשלוח מהווה אישור הלקוח להזמנה שביצע ולחיובו באמצעות כרטיס האשראי.
אספקת המוצרים ללקוח תעשה ע"י דואר שליחים או באמצעות היבואן/ספק, לפי קביעת היבואן/ספק.

אחריות בגין המוצר
מפרטי המוצרים נמסרים מהיבואן/יצרן ובאחריותו.

המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות (למעט מוצרי תצוגות/עודפים/סוג ב') ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ואו המשווקים של המוצר והכול בהתאם לתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר. 

מוצרי תצוגה, הינם מוצרים שישבו בתצוגת חנויות הספקים, הם אינם פגומים או סוג ב' אלא חדשים שלא עברו שימוש, או לחילופין כאלו עם אריזה פגומה. גם במקרה של מוצרים אלו אחריות היבואן המלאה תקפה גם כן וכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ואו המשווקים של המוצר והכול בהתאם לתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי, הנהלת האתר תהא פטורה בכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם מוצר, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו.
יחד עם זאת, במקרים בהם תתקבלנה תלונות צרכנים, תנקוט החברה בכל האמצעים מול היבואנים/ספקים בכדי לפתור תלונות אלו.

קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של הנהלת האתר אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של הנהלת האתר או בבעלותו של צד ג" אחר.

זכויות יוצרים
כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.
האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושכם הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתם מסכימים לתנאי השימוש שהנהלת האתר תכלול יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

פרסומות
הנהלת האתר אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על חסותה של הנהלת האתר ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.

שינויים ותוספות
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט מוצרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

עדכונים ושינויים
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. הנהלת האתר רשאית לבצע שינויים ו/או עדכונים ובלבד שכל שינוי לא יחול לגבי הזמנות שכבר בוצעו. בשימושכם באתר הינכם מסכימים לאמור בתנאי השימוש בכל עת.

כללי
השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. הנהלת האתר אינה מתחיבת כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות.

סמכות שיפוט
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בכל אחת מהערים הבאות: תל אביב, נתניה.